Kršitev pacientovih pravic,
v skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:
Erik Šolman, spec. pediater
Rogozniška cesta
2250 Ptuj
Tel. 02 7878040

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.
Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:
osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
morebitni predlog za rešitev spora.
Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.
Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

V primeru potrebe po strokovni pomoči pri uveljavljanju pacientovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah se lahko obrnete na zastopnika pacientovih pravic:
Vlasta Cafnik
Naslov:
Prostori Nacionalneg inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
Tel. številka: 02 333 12 64
E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si
Uradne ure zastopnika pacientovih pravic:
Torek od 14 do 18 ure
Sreda od 08 do 12 ure
Četrtek od 08 do 12 ure

 

*KLINKON ZDRAVSTVENI ZAVOD*